จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนชาวเชียงใหม่เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

  
    เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น 1 ใน 6 แห่งของภูมิภาคทั่วไทย
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ...... ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 81 (3) ที่กำหนดให้ดำเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม โดยจัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อปฏิรูปกฎหมายที่ดำเนินการเป็นอิสระ เพื่อปรับปรุงพัฒนากฎหมายของประเทศ นอกจากนั้น ในมาตรา 308 ได้กำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ และขณะนี้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้รับการแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อย จำนวน 11 คน มีศาสตราจารย์ คณิต ณ นคร เป็นประธาน
สำหรับการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความเป็นมาขององค์กรปฏิรูปกฎหมาย เผยแพร่ผลการดำเนินงานพร้อมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และเพื่อนำเสนอพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย โดยมีกำหนดการประชุมในกรุงเทพมหานคร 1 ครั้ง และในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 6 ครั้ง ได้แก่เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี ชลบุรี และสงขลา ในระหว่าง 16 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2551 นี้ โดยแต่ละแห่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 200 คน
 
16 มิถุนายน 2551 , 23:05 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่