เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครั้งแรกหลังผ่านการเลือกตั้ง

  
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดประชุมสภาครั้งแรกเพื่อแถลงนโยบายของฝ่ายบริหารแล้ววันนี้ พร้อมติดตามตรวจสอบความไม่ปกติและยกเลิกบางโครงการที่ส่อไปในทางไม่โปร่งใสของคณะผู้บริหารชุดเดิม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว มีนายณรงค์ จักรแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม มีวาระการประชุมที่น่าสนใจคือ ญัตติขอยกเลิกการจัดซื้อหนังและสมุดสำหรับนักเรียน ซึ่งเสนอโดยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และญัตติตั้งคณะกรรมการสามัยสอบสวนการกระทำความผิดในโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ดุริยางค์และโยธวาธิต ซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้น้อยร้องเรียนว่าส่อไปในทางทุจริต โดยให้ทำการสอบสวนและรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ภายใน 30 วัน
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การยกเลิกและตั้งคณะกรรมการสอบสวนโครงการเหล่านี้ เป็นการติดตามตรวจสอบการกระทำซึ่งอาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งหรือแก้แค้นทางการเมืองแต่อย่างใด
สำหรับวาระการประชุมปกติที่สภารับทราบและให้ความเห็นชอบ ได้แก่ การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2551 ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป
 
20 มิถุนายน 2551 , 17:23 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่