จังหวัดเชียงใหม่จัดเวทีเสวนาและลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ To Be Number One

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดเวทีเสวนาและลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน To Be Number One ประจำปี 2551 กับผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งชุมชนและประชาชน
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายและเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน To Be Number One ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน และการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ (To Be Number One Friend Corner) จากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเสวนา เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าของ ผู้จัดการ สถานประกอบการ ผู้นำหมู่บ้านหรือชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ To Be Number One จังหวัดเชียงใหม่ ศิลปินล้านนา ผู้แทนผู้พิการทางสายตาและหู ผู้แทนภาคประชาน และสื่อมวลชน จำนวน 350 คน
สำหรับเวทีเสวนาในครั้งนี้ มีการสรุปโครงการ To Be Number One จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งกิจกรรมระดับหมู่บ้านหรือชุมชน กิจกรรมด้านสถานศึกษา ด้านสถานประกอบการ การจัดตั้งกองทุน To Be Number One และนวัตกรรมเด่น เช่น โครงการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To Be Number One Friend Corner แนววิถีพุทธ ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
ส่วนเป้าหมายในอนาคต จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำยุทธศาสตร์เร่งรัดเฉพาะ เพิ่มความครอบคลุมมากขึ้น ใน 3 ส่วนด้วยกันได้แก่ ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในหมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษาและสถานประกอบการ รวมทั้งได้จัดทำแผนปฏิบัติการในระยะ 5 ปีไว้อย่างชัดเจนด้วย
 
20 มิถุนายน 2551 , 18:22 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่