รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส วัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่

  
    วัดดอนจั่นประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้าและเด็กยากจน โดยการก่อสร้างทั้งหมดได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้าและเด็กยากจน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ศูนย์การเรียนรู้วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดสร้างขึ้นให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กที่มีปัญหาขาดแคลนรวมถึงเด็กถูกทอดทิ้ง หรือเด็กที่พ่อแม่ติดคุกในภาคเหนือ ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจึงถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกับสำนักบานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยต่อมาเมื่อปีการศึกษา 2550 ได้ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ขยายการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนอยู่ในความดูแล 600 คน
ทางด้านพระอธิการอานันท์ อานนฺโท เจ้าอาวาสวัดดอนจั่นเจริญพรว่า จากการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา แม้ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก แต่ก็มีนักเรียนสมัครเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการรวมทั้งหอพักไม่เพียงพอ จึงได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาค เพื่อทำการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
สำหรับอาคารที่จะทำการก่อสร้างครั้งนี้ เป็นอาคารเรียน ปฏิบัติการ คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 44 เมตร ได้รับบริจาคเงินค่าก่อสร้างจากนายและนาง บรีแคมเพอร์ (MR. and MRS. Briekaemper) ชาวเยอรมัน จำนวน 4,500,000 บาท กับอาคารหอพักหรือเรือนนอนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 44 เมตร ได้รับบริจาคเงินค่าก่อสร้างสร้างตะกูลอัสศวเหม จำนวน 2,500,000 บาท
 
23 มิถุนายน 2551 , 23:18 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่