มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมพร้อมแก้ปัญหานักศึกษาขาดเงินในการเข้าเรียน

  
    รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยืนยันว่า มีสวัสดิการด้านการเงินเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2551 อย่างพอเพียง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงว่า ในปีการศึกษา 2551 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะไม่มีปัญหานักศึกษาขาดแคลนทุนหรือไม่สามารถเข้าเรียนได้จากการขาดเงิน เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินสวัสดิการด้านการศึกษาไว้อย่างเพียงพอ ซึ่งมีทั้งเงินทุนการศึกษาแบบให้เปล่า เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และเงินทุนค่าจ้างทำงานนอกเวลาเรียน โดยทุนการศึกษาให้เปล่าประกอบด้วย ทุนการศึกษาที่จัดสรรโดยมหาวิทยาลัย จำนวน 628 ทุน จำนวนเงิน 9,651,006 บาท (เก้าล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกบาทถ้วน) ทุนการศึกษาที่จัดสรรโดยคณะและวิทยาลัย จำนวน 2,192 ทุน จำนวนเงิน 18,745,180 บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ส่วนเงินให้กู้แยกเป็น กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รวมทุกคณะ และ 1 วิทยาลัย ประกอบด้วย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จำนวน 6,460 ทุน จำนวนเงิน 242,700,000 บาท (สองร้อยสี่สิบสองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) จำนวน 339 ทุน จำนวนเงิน 17,790,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสดเก้าหมื่นบาทถ้วน) กองทุนเงินยืมฉุกเฉินสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มหาวิทยาลัยดูแล เป็นเงิน 350,670.90 บาท (สามแสนห้าหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบสตางค์) และกองทุนเงินยืมฉุกเฉิน ไทยช่วยไทย ที่มอบให้คณะ และ 1 วิทยาลัย ดูแล เป็นเงิน 1,019,850.48 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์)
สำหรับเงินทุนทำงานสำหรับว่าจ้างนักศึกษาทำงานให้มหาวิทยาลัย ในอัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 25 บาท เป็นจำนวนเงิน 4,007,000 บาท โดยขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่จะสมัครเข้าทำงาน เงินช่วยเหลือพิเศษ 6,000 บาท ของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฉพาะนักเรียนโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน 37 ทุน จำนวน เงิน 222,000 บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
นอกจากนั้น ยังมีเงินทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้รับเงินจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และเงินบริจาคจากมูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน และบุคคลทั่วไป รวมถึงเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้รับเงิน จากงบประมาณแผ่นดินผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้หากยังมีนักศึกษาผู้ใดประสบปัญหา ก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษแต่ละราย ทั้งนี้ ยืนยันว่า การพิจารณาให้ทุนการศึกษาทุกอย่างเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณาอย่างรอบคอบ
 
30 มิถุนายน 2551 , 19:20 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่