อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงผลการรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2551 จำนวน 8,906 คน

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551 จำนวน 8,906 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 6,294 คน ใน 96 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 2,612 คน ใน 229 หลักสูตร
ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงว่า ในปีการศึกษา 2551 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน 20 คณะ กับ 1 วิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 6,294 คน ทั้งการรับจากโควตาภาคเหนือ โครงการพิเศษ และระบบ Admissions กับระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2,612 คน รวมทั้งสิ้น 8,906 คน ในจำนวนนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สนองนโยบายรัฐบาลโดยให้ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย รับนักศึกษาจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษา จำนวน 2 คน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า ในการศึกษาระดับปริญญาตรี มีการเรียนการสอนทั้งสิ้น 96 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรปกติ 92 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตรโดยมีหลักสูตรเปิดใหม่ 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง ซึ่งเป็นหลักสูตรภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการรับบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกันเป็นผู้รับผิดชอบ มีนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ 61 คน
ทางด้านระดับบัณฑิตศึกษา มีจำนวน 229 หลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรปกติ 208 หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ 21 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรเปิดใหม่ 10 หลักสูตร แยกเป็นระดับปริญญาโท 6 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ ระดับปริญญาเอก 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์
 
30 มิถุนายน 2551 , 19:21 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่