มช.จัดจัดประชุมวิชาการด้านสัตวแพทย์ เรื่อง เทคโนโลยีก้าวหน้า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมวิชาการด้านสัตวแพทย์ เรื่อง เทคโนโลยีก้าวหน้า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 7-8 สิงหาคมนี้
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำหนดให้มีการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ ประจำปี 2551 ในหัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีก้าวหน้า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุม E 115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ ด้านการเลี้ยงสัตว์และการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการทางด้านวิชาชีพสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการและเอกชน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจ และมีความเอาใจใส่ต่อสัตว์ที่ตนเองเลี้ยงมากขึ้น ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานการประชุม โทรศัพท์ 0-5394-8017 และ 0-5327-4710
 
6 กรกฎาคม 2551 , 16:15 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่