สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาพื้นที่กลุ่ม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

  
    กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพิจารณา แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาพื้นที่กลุ่ม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายสมชาย ชุ่มรัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการวางผังอนุภาค ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน นำไปสู่การวิเคราะห์ประเมินผลและบูรณาการในการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนา
ในการสัมมนาครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอิสระ ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน ประชาชน สื่อมวลชน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน
 
9 กรกฎาคม 2551 , 16:39 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่