ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป 5 กลุ่มสินค้าภาคเหนือ

  
     สกว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป 5 กลุ่มสินค้าภาคเหนือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สกว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและการเกษตรแปรรูป 5 กลุ่มสินค้าภาคเหนือ ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้าประเภทผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ การแปรรูปผลิตผลการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปจัดทำกรอบข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและการเกษตรแปรรูป ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวเป็นการร่วมพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สินค้าเกษตรให้มีศักยภาพในการแข่งขัน โดยมีมหาวิทยาลัยต่าง ๆในภาคเหนือ ภาครัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเกษตร ภาคธุรกิจเอกชน อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชนบูรณาการทำงานเป็นเครือข่ายเพื่อระดมสมอง พัฒนางานวิจัยเร่งด่วนอย่างถูกจุดเพื่อให้สินค้าเกษตรสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน กล่าวในตอนท้ายว่า สกว.มีงบประมาณสำหรับสนับสนุนการทำวิจัยให้แก่โครงการที่เป็นประโยชน์ โดยทำงานเป็นองค์การมหาชน มีอิสระในการตัดสินใจ และพร้อมจะสนับสนุนงานวิจัยคุณภาพสู่การนำผลงานวิจัยของนักวิชาการสู่การประยุกต์ใช้จริงในภาคประชาชน
 
10 กรกฎาคม 2551 , 14:50 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่