ประชุมพัฒนางานธุรกิจบริการสุขภาพในต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดประชุมพัฒนามาตรฐานพนักงานผู้ให้บริการ และระบบการรับรองคุณภาพ รวมทั้งมาตรฐานของสถานประกอบการธุรกิจสุขภาพของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศโดยเน้นที่ประเทศญี่ปุ่น
นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมครั้งที่ 2 ของโครงการพัฒนางานธุรกิจบริการสุขภาพในต่างประเทศ โดยมีการประชุมใน 2 หัวข้อคือ การพัฒนามาตรฐานพนักงานผู้ให้บริการ กลุ่มที่จะไปทำงานในสถานประกอบการประเภทพำนักระยะยาว (Long Stay) และสถานประกอบการประเภทสปาเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อสุขภาพในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้กรอบความตกลง JTEPA กับหัวข้อเรื่อง การพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพของผู้ประกอบการชาวไทยที่เปิดดำเนินการในต่างประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
ก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์งานบริการธุรกิจสุขภาพในต่างแดน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 ณ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านบริการเพื่อสุขภาพของไทย เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและผ่านการรับรองมาตรฐาน เป็นการพัฒนาศักยภาพของแรงงานกึ่งวิชาชีพให้มีคุณสมบัติครบถ้วน และหลังจากนี้ จะมีการประชุมอีกครั้ง เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่พำนักอยู่ต่างประเทศ ทั้งแบบถาวรและแบบชั่วคราว ให้มีองค์ความรู้และทักษะในงานธุรกิจบริการสุขภาพ โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีผู้ประกอบการ ผู้เกี่ยวข้องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 50 คน
 
11 กรกฎาคม 2551 , 13:38 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่