ปราชญ์ชาวบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนจากสัตว์

  
     ปราชญ์ชาวบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ประสบความสำเร็จเผยแพร่ความรู้แก่ชาวบ้านตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ล่าสุดที่อำเภอพร้าว มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนจากสัตว์
นางละไมพร สายทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการปราชญ์ชาวบ้าน โดยจังหวัดเชียงใหม่มีปราชญ์ชาวบ้าน 4 คน เพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านมาเผยแพร่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท โดยได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ปี ประสบความสำเร็จอย่างมาก มีผู้รับการถ่ายทอดปราชญ์ชาวบ้าน 1 คนต่อผู้เข้ารับการอบรม 2 พันคน โดยเฉพาะนายพิรุณ ทองดี ปราชญ์ชาวบ้านที่บ้านหนองปลามัน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดทำศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนจากสัตว์ ในการทำการเกษตร ทั้งนี้ปัจจุบันพบว่ากระบือไม่สามารถไถนาได้ ขณะที่เกษตรกรนั้นก็ไม่สามารถบังคับกระบือได้เพราะได้เปลี่ยนไปใช้รถไถนา โครงการดังกล่าวเป็นโครงการสอนทั้งคนและกระบือให้สามารถสื่อสารและร่วมทำงาน ทั้งไถนาและหีบอ้อยแทนเครื่องจักร ซึ่งจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานได้
สำหรับศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านที่บ้านหนองปลามัน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากเปิดโครงการไประยะหนึ่งพบว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจ โดยมีกิจกรรมทั้งดำนา ปลูกผักอินทรีย์ และเรียนรู้เกี่ยวกับกระบือ
 
15 กรกฎาคม 2551 , 14:39 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่