ภาวะการลงทุนในภาคเหนือครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ

  
     ภาวะการลงทุนในภาคเหนือครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 55 โดยอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงอันดับหนึ่ง คืออุตสาหกรรมเกษตรกรรมและผลผลิตทางการเกษตร
นางสิริพร นุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงภาวะการลงทุนภาคเหนือครึ่งปีแรก ปี 2551 จำนวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมในภาคเหนือตอนบนครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 55 โดยเพิ่มจาก 20 โครงการในปี 2550 เป็น 32 โครงการ สำหรับมูลค่าการลงทุน 2,079 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีมูลค่าการลงทุน 2,493 ล้านบาท อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุมัติให้มีการส่งเสริมการลงทุนและมีมูลค่าการลงทุนสูงเป็นอันดับหนึ่ง คืออุตสาหกรรมเกษตรกรรมและผลผลิตทางการเกษตร รองลงมาคืออุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค และอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตามลำดับ โดยจังหวัดลำพูนได้รับความสนใจสูงสุดในภาคเหนือตอนบน โครงการที่ได้รับการอนุมัติในครึ่งปีแรกส่วนใหญ่เป็นการลงทุนขนาดกลางและขนาดย่อม นักลงทุนจากประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตมีมูลค่าการลงทุนสูงสุดจำนวน 200 ล้านบาท ในกิจการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ รองลงมาคือญี่ปุ่น ไต้หวัน ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก ฮ่องกง เกาหลี และแคนาดา โดยการลงทุนของต่างชาติสูงถึงร้อยละ 53 ขณะที่การลงทุนของคนไทยร้อยละ 43
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 กล่าวว่าปัจจัยทางการเมืองไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ สิ่งที่เป็นปัญหาหลักคือพลังงานและน้ำมันที่มีราคาสูงขึ้น ซึ่งจะถูกหยิบยกเป็นปัญหาแรกมากกว่า
 
29 กรกฎาคม 2551 , 11:18 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่