แถลงการณ์ถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ทบทวนมติคืนที่ราชพัสดุล้านไร่

  
     เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยชุมนุมออกแถลงการณ์ถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ทบทวนมติคืนที่ราชพัสดุจากหน่วยงานราชการล้านไร่เพื่อให้เกษตรกรเช่าราคาถูก
เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย นำโดยนายประยงค์ ดอกลำไย ชุมนุมที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่พร้อมออกแถลงการณ์เรื่อง ให้รัฐบาลทบทวนนโยบายการใช้ที่ราชพัสดุและดำเนินการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551 ให้ขอคืนที่ราชพัสดุจากหน่วยงานราชการเพื่อให้เกษตรกรเช่าจำนวน 1 ล้านไร่ เพื่อนำมาให้เกษตรกรเช่าปลูกพืชอาหารและพลังงาน โดยกำหนดอัตราเช่าไม่ต่ำกว่าไร่ละ 20 บาท ระยะเวลาตั้งแต่ 1-30 ปีนั้น เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยได้ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดสรรที่ดินราชพัสดุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่บริเวณอำเภอดอยหล่อ ปรากฏว่า กระบวนการจัดสรรขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน เกษตรกรยากจนและผู้ไร้ที่ดินทำกินที่แท้จริงไม่ได้รับการจัดสรร พื้นที่มากกว่าร้อยละ 65 ตกอยู่ในมือของคนรวยที่ไม่ได้ทำการเกษตร จึงขอเรียกร้องให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วม(จากหน่วยงานรัฐ นักวิชาการ นักพัฒนาเอกชนและประชาชน) เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง
กลุ่มผู้ชุมนุมยังได้เรียกร้องให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสิทธิจากการเช่าต้องเป็นเกษตรกรยากจนอย่างแท้จริงโดยให้พิจารณาจากฐานข้อมูลทะเบียนคนยากจน ที่มีผู้ขึ้นทะเบียนถึง 4 ล้าน 8 แสนราย โดยให้นำที่ดินเอกชนรายใหญ่ที่ถือครองจำนวนมาก ที่ดิน NPL ที่ถูกทิ้งร้างมาจัดสรรให้เกษตรกรแทนที่ดินของรัฐ และขอให้ตรวจสอบโครงการรัฐเอื้อราษฎร์ หากพบมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิให้เอกชนเช่าให้ยกเลิกสัญญาและนำที่ดินมาให้เกษตรกรเช่า ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าไม้เนื่องจากแนวทางดังกล่าวเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐละเมิดสิทธิ์ของชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่าอย่างรุนแรง ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทบทวนคำสั่งเรื่องการปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าเพราะมีผลกระทบต่อเกษตรกรที่ถือครองประโยชน์ที่ดินทับซ้อนกับพื้นที่ป่า และขอให้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 13 จังหวัด (ตรัง พัทลุง กระบี่ สตูล นครศรีธรรมราช เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ อุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น เลย ลำพูนและเชียงใหม่) ให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยให้ยุติการจับกุม ข่มขู่ คุกคามและดำเนินคดีกับชาวบ้าน และสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้ยุติคำสั่งทางปกครองเรื่องการทำลายอาสินและพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านที่ทำประโยชน์ในพื้นที่ทำกินเดิม และขอให้พิจารณายกเลิกการต่ออายุสัญญาเช่ากับเอกชนรายใหญ่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรม แล้วนำที่ดินมาปฏิรูปให้เกษตรกร
 
29 กรกฎาคม 2551 , 11:21 น. , อ่าน 1245  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่