มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม“รับขวัญบุนนาค”

  
     มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม“รับขวัญบุนนาค” สร้างความอุ่นใจให้นักศึกษาใหม่ ด้วยการรับน้องอย่างสร้างสรรค์
ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษฏ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2551 ที่อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการปิดฉากการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ปี 1 และรับขวัญนักศึกษาใหม่เข้ามาอยู่ในครอบครัวของมหาวิทยาลัยพายัพ มีการรับประทานอาหาร “ขันโตกดินเนอร์” เป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์ และนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้องที่จะได้รับการเอาใจใส่ดูแลเอื้ออาทรเป็นสายเลือดเดียวกัน จนกระทั่งจบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับความเชื่อเรื่องปรัชญาการสร้างคนที่สมบูรณ์แบบของมหาวิทยาลัยพายัพ มุ่งพัฒนาให้นักศึกษาเป็นคนดีของสังคม ใช้ความรู้ความสามารถพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพกล่าวว่า มหาวิทยาลัยพายัพไม่ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมรุนแรง ใช้คำด่าทอตะโกน สร้างความบอบช้ำทางด้านร่างกายและจิตใจ เพราะมีความเชื่อว่าการสร้างคนที่มีคุณภาพต้องเริ่มจากการศึกษาเล่าเรียน อบรมบ่มเพาะให้นักศึกษาทุกคนเรียนรู้และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน โดยได้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมต่างๆ ทั้งความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ผ่านการจัดกิจกรรมรับขวัญบุนนาคและกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ที่มุ่งสะท้อนให้นักศึกษาเป็นคนที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มุ่งความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ที่จะต้องดูแลช่วยเหลือ ไม่เฉพาะในสถานศึกษาเท่านั้น จนกระทั่งจบการศึกษาแล้วก็ยังช่วยเหลือกันเป็นสายสัมพันธ์น้องพี่ตลอดไป นักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพจะต้องเห็นคุณค่าของตนเอง และมีภูมิต้านทานต่อปัญหาสังคม
กิจกรรมรับขวัญบุนนาค ประกอบด้วย พิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่จะได้รับการผูกข้อมือแบบล้านนา การประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย การแสดงของแต่ละคณะ และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินค่ายต่าง ๆ กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
 
29 กรกฎาคม 2551 , 11:34 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่