สภาพัฒน์ฯ ระดมความคิดเห็นประชาชนภาคเหนือเพื่อนำไปสู่การยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ซึ่งจะเน้นพัฒนาสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

  
     ดร.อำพล กิตติอำพล เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ เป็นประธานในการสัมมนาระดมความคิดเห็นระดับภาคเรื่องแนวคิด และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ในส่วนของภาคเหนือ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนร่วมระดมความคิดเห็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนแต่ละพื้นที่ได้มีโอกาสร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์ทุนของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางการเสริมสร้างทุนและบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ซึ่งจะมุ่งพัฒนาสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นปรัชญานำทางในการบริหารและพัฒนาประเทศ นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ยังมุ่งเน้นเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จะกำหนดการบริหารประเทศระยะยาวอย่างแท้จริง โดยเชื่อมโยงทั้งบ้าน วัด โรงเรียน ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนในสังคม โดยดูทุกบริบทที่ขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน
 
, อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่