พระเจ้าวรวงเธอ พระองค์ศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่

  
     พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ ทรงเสด็จเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ทอดพระเนตรกิจกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ทั้งนี้จากการที่พระองค์ทรงถวายพระกษีรธาราแก่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าธีปังกรรัศมีโชติ จึงทรงตระหนักถึงผลดีอันมหาศาลของนมแม่ ได้ทรงริเริ่มจัดทำโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก เพื่อให้ข้าราชบริพารในพระองค์ได้มีโอกาสให้นมแม่แก่ลูก โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการถวายงาน โดยทรงสนพระทัยอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมให้มารดาไทยทุกคนได้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในการเสด็จครั้งนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรหน่วยบริการต่าง ๆ อาทิ หน่วยทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย ทารกที่ป่วย คลินิกนมแม่ สถานเลี้ยงเด็กกลางวันสำหรับครอบครัวนมแม่ และศูนย์การเรียนรู้สำหรับพ่อแม่และครอบครัว ซึ่งเป็นสำนักงานกลางของชมรมนมแม่เชียงใหม่ ในการนี้ศูนย์อนามัยที่ 10 โดยความร่วมมือของภาควิชาดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดทำซีดีบทเพลง กษีรธารา และสายใยแห่งรักถวายเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ หรือโรงพยาบาลแม่และเด็กเดิม ทำหน้าที่เป็นต้นแบบถ่ายทอดให้แก่หน่วยงานสุขภาพอื่น ๆ ได้รับการประเมินเป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก เป็น 1 ใน 5 โรงพยาบาลแรกของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2535 และยังคงรักษามาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 
, อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่