สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จัดกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติที่โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์สัตว์ป่า

  
     วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ซึ่งนับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยทุกปีหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสนองพระราชปณิธานและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าตระหนักถึงความสูญเสียและกระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสำนึก หวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าให้คงอยู่ตลอดไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ณ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมีการเดินรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสูญเสีย ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึก รัก หวงแหน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของชาติ การจัดนิทรรศการป่าไม้ และสัตว์ป่า กิจกรรมการประกวดวาดภาพและคำขวัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า ชิงรางวัลเงินสดพร้อมใบประกาศณียบัตร กิจกรรมโต้วาทีในหัวข้อ”ผู้ใหญ่อนุรักษ์สัตว์ป่าได้ดีกว่าเด็ก” และการบรรเลงเพลงเพื่อการอนุรักษ์และกิจกรรมบนเวทีมากมาย
 
, อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่