งาน 48 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดงานครบรอบ 48 ปีแห่งการก่อตั้ง ก้าวต่อไปจะทำงานสนองความต้องการของคนในพื้นที่ ตามยุทธศาสตร์ชาติ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
นายไพฑูรย์ ศรีรอด รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 48 ปีแห่งการก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ โดยมีนางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำบรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ และพิธีสงฆ์ มีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพิธีจำนวนมาก โดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า สิ่งที่กรมประชาสัมพันธ์มุ่งเน้นในระยะต่อไปคือการพัฒนาบุคลากรควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยจะทำงานสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ซึ่งมีปัญหาเฉพาะพื้นที่ทั้งเรื่องยาเสพติด การค้ามนุษย์ ผู้ด้อยโอกาสและโรคเอดส์ซึ่งหน่วยงานในสังกัดพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือ NBT สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจะทำหน้าที่สอดประสานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยจะเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากที่สุด
สำหรับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ก่อตั้งเมื่อปี 2503 เดิมชื่อสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตลำปาง จนกระทั่งปี 2540 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และปี 2543 ได้ย้ายที่ทำการจากจังหวัดลำปางมาตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน
 
31 ตุลาคม 2551 , 10:28 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่