เทศบาลนครเชียงใหม่เปิดโครงการคูคลองน้ำใน เร่งแก้ปัญหาน้ำในคูคลองธรรมชาติเน่าเสีย

  
     ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่าสร้างปัญหาสุขภาพแก่ผู้อยู่ใกล้ รวมทั้งเสียภาพพจน์การท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องจึงเร่งแก้ปัญหา พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมป้องกัน
ร้อยเอกหญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องจากหลายหน่วยงาน ร่วมกันเปิดโครงการคูคลองน้ำใส เพื่อแก้ปัญหาน้ำในคูคลองธรรมชาติเน่าเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ โดยนำร่องจากการแก้ปัญหาคลองแม่ข่าเน่าเสีย ณ บริเวณถนนเลียบคลองแม่ข่า ใกล้ชุมชนอุ่นอารีย์ ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองเชียงใหม่ ทำให้ประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น การก่อมลพิษและของเสียต่างๆ ก็มากตามมา น้ำแม่ข่าซึ่งเคยใสสะอาดถึงขั้นดื่มได้ก็กลายเป็นน้ำเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งเสียภาพพจน์ด้านการท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า การดูแลรักษาคลองแม่ข่า ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของทางเทศบาล หรือของประชาชนที่อยู่ใกล้ลำคลองเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วน เพราะทุกคนสร้างมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน จึงต้องร่วมกันเริ่มต้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเสียแต่วันนี้
สำหรับกิจกรรมสำคัญของโครงการนี้คือ การขุดลอกตะกอนในคลองแม่ข่า กำจัดวัชพืชสองฝั่งคลองรวมทั้งทางเดินเลียบคันคลองให้สะอาด และรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียอย่างง่ายไว้ที่บ้านก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
1 พฤศจิกายน 2551 , 16:35 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่