แถลงการณ์กลุ่มแนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ

  
     กลุ่มแนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้หยุดรัฐประหาร สร้างความเสมอภาคและยุติธรรมทางการเมือง
กลุ่มแนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ หรือ นกน.ร่วมกับนักวิชาการส่วนหนึ่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ออกแถลงการณ์หยุดรัฐประหาร ปฏิรูปสังคม-การเมืองเพื่อสร้างความเสมอภาคและความยุติธรรม โดยกล่าวว่าความขัดแย้งทางการเมือง ณ ปัจจุบัน เป็นความขัดแย้งของชนชั้นนำ จนถึงขั้นวิกฤตินั้น มีการสร้างความเกลียดชังระหว่างกันมากกว่าการใช้เหตุผล บางครั้งมีการใช้ความรุนแรง ซึ่งไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทย จนอดห่วงไม่ได้ว่าจะนำพาสังคมไปสู่การรัฐประหารอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งข้อเท็จจริงนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐธรรมนูญปี 2550 นั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการรัฐประหาร ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง การปฏิรูปสังคมการเมืองเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง แต่ต้องเป็นไปเพื่อสร้างความเสมอภาคในด้านสังคมและสร้างความยุติธรรมด้านเศรษฐกิจในสังคมประเทศไทย ไม่ใช่เพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปสังคมการเมือง ซึ่งกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ควรเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ไม่ใช่เพียงกลไกของรัฐเท่านั้น กลุ่มแนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือมีความคิดเห็นต่อสถานการณ์การเมืองคือ ขอคัดค้านการรัฐประหารและการเคลื่อนไหวเพื่อนำไปสู่รัฐประหารของทุกฝ่าย และขอยืนยันถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ขอคัดค้านการเคลื่อนไหวไม่ว่ากลุ่มใดที่สร้างความเกลียดชังและสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นในสังคม การปฏิรูปสังคมการเมืองต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประชาชนผู้ยากจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม และสร้างสังคมที่มีรัฐสวัสดิการ เช่นระบบดูแลประกันสุขภาพ ระบบการศึกษา ระบบสาธารณูปโภค ปัญหาพื้นฐานของเกษตรที่สำคัญเช่น กระจายการถือครองที่ดิน และปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน ปลดเปลื้องหนี้สินของเกษตรกร ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีการประกันราคาพืชผลเกษตรกร เก็บภาษีอัตราก้าวหน้าเพื่อสร้างรัฐสวัสดิการ อีกทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291 และการแต่งตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือ สสร.3 ต้องกำหนดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมและเพิ่มภาคส่วนของสาขาอาชีพอื่น ๆ รวมทั้งอาชีพเกษตรกรให้เหมาะสม โดยเปิดพื้นที่การเมืองประชาธิปไตยทางตรงให้มากยิ่งขึ้น โดยทางกลุ่มยืนยันจะทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อร่วมผลักดันปฏิรูปการเมืองสังคมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
 
3 พฤศจิกายน 2551 , 22:05 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่