รัฐบาลเตรียมส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพริกหวานทดแทนพื้นที่ปลูกหอมหัวใหญ่ และกระเทียม นำร่อง 200 ไร่แรก ลู่ทางตลาดส่งออกยังสดใส

  
     คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมแปลงพริกหวานระบบไฮโดรพอนิคส์ ของเกษตรกร บ้านโป่งแยงนอก หมู่ 2 ตำบลโป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งบริษัทลานนาออเรียลตัลไฮโดรพอนิคส์ จำกัด ดำเนินการโดยมีสมาชิกเกษตรกรจำนวน 174 ราย พื้นที่กว่า 200 ไร่ จัดทำระบบข้อตกลงล่วงหน้า หรือ Contract Farming โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในระยะเริ่มต้น ปัจจุบันพริกหวานได้รับการคัดเลือกเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 4 ดาว ของอำเภอแม่ริม สามารถทำรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจะมีการส่งเสริมปลูกพริกหวานทดแทนพื้นที่ปลูกกระเทียมและหอมหัวใหญ่ในภาคเหนือ เพราะมีสภาพพื้นที่เหมาะสม อากาศหนาวเย็น อีกทั้งเป็นที่ต้องการของตลาดโลก สามารถขายได้ราคาสูง สามารถทดแทนการปลูกหอมหัวใหญ่และ กระเทียมได้ โดยจะเริ่มต้นขยายพื้นที่ปลูกอีก 200 ไร่ ทั้งนี้รัฐบาลได้ติดต่อขายพริกหวานกับบริษัทเอกชนในประเทศญี่ปุ่นแล้ว 5 บริษัท โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสนับสนุนเงินทุนกู้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษแก่เกษตรกร พริกหวานมีระยะเวลาปลูกตั้งแต่เพาะกล้าถึงเก็บเกี่ยว 9 เดือน เริ่มให้ผลผลิตหลังการปลูก 3 เดือน อายุเก็บเกี่ยวผลผลิต 5-6 เดือน ลงทุนไร่ละกว่าแสนบาท เก็บผลผลิตได้ทุก ๆ 3 วัน ให้ผลผลิตประมาณ 9,600 กิโลกรัมต่อไร่ หรือประมาณ 6 แสนบาทต่อไร่ ราคาขายกิโลกรัมละตั้งแต่ 15 ถึง 50 บาท แยกตามเกรด ปัจจุบันส่งออกประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน และญี่ปุ่น
 
, อ่าน 1291  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่