พิธีเปิดป้ายคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
    คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำพิธีเปิดป้ายที่ทำการคณะหลังได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งเมื่อปี 2548
ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพีธีเปิดป้ายที่ทำการคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้เห็นชอบในการจัดตั้งเป็นคณะขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ สดศรี เผ่าอินจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งคณะบดี นับเป็นคณะที่ 18 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า การจัดตั้งคณะการสื่อสารมวลชนจะมีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าประสงค์และความต้องการของผู้เรียนได้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา
สำหรับคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มเปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2507 ในสังกัดภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ ต่อมาเมื่อปี 2512 ได้จัดตั้งเป็นภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548 จึงได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้จัดตั้งเป็นคณะการสื่อสารมวลชนดังกล่าว
 
, อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม