ท่าอากาศยานไทยจัดสัมมนาสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ

  
     ท่าอากาศยานไทยจัดสัมมนาสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศเทียบเท่ากับท่าอากาศยานนานาชาติ
นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้สอดรับกับการฟื้นฟูเครือข่ายการขนส่งทางอากาศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินพลเรือนและศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาค” ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ในการจัดการเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจของท่าอากาศยาน เพื่อสร้างเสริมการประกอบธุรกิจท่าอากาศยานให้สามารถแข่งขันกับท่าอากาศยานนานาชาติชั้นนำในภูมิภาคได้ เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจของท่าอากาศยาน อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน รับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการสามารถตอบสนองตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระหว่างท่าอากาศยานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยนำมาซึ่งความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด ตลอดจนส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน การขนส่งทางอากาศและการท่องเที่ยวของประเทศไทย
 
22 มกราคม 2552 , 17:15 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่