สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศแจ้งเตือนนายจ้างและผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการป้องกันและระวังอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง

  
    
นางดวงกมล คชหิรัญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้เกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ตลอดจนผู้ใช้บริการ เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต และสร้างความสูญเสียเป็นอย่างมาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนนายจ้างและผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง โดยได้ออกประกาศให้สถานประกอบการปฏิบัติตามดังนี้ จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้แก่พนักงาน จัดอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดส่งรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟให้แก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่กฎหมายกำหนด
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
23 มกราคม 2552 , 15:14 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   พยนต์ – ปรัศนีย์ สวท. เชียงใหม่