สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 เชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การจัดรายการทางวิทยุกระจายเสียง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนะแนวทางในการจัดรายการวิทยุให้กับเจ้าหน้าที่

  
    
นายยรรยงค์ สมจิตต์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การจัดรายการทางวิทยุกระจายเสียง ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนแนวทางจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 และสำนักทางหลวงชนบทจังหวัดในกำกับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ทั้งหมด 50 คน
โดยนายอภินันท์ โปราณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 10 กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบทที่ต้องการให้สำนักทางหลวงชนบทและสำนักทางหลวงชนบทจังหวัดในกำกับ ได้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร บทบาท ภารกิจ ผลงานและความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการผ่านทางสื่อต่างๆ จังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งได้ประสานขอความร่วมมือจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้ และแนะแนวทางในการจัดรายการทางสื่อวิทยุกระจายเสียง หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้แล้ว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมอบรมเข้าไปจัดรายการตามสถานีวิทยุในพื้นที่ของตนเอง 1 สถานี สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 3 เดือน และหลังจากนั้นจะดำเนินการประเมินผลในขั้นต้น โดยใช้การตอบสนองของประชาชนเป็นตัวชี้วัด ซึ่งหากผลออกมาเป็นที่น่าพอใจจะมีการสานต่อให้เป็นโครงการที่ยั่งยืนในขั้นต่อไป
สำหรับกิจกรรมในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง เนื้อหาข่าวที่ควรเผยแพร่ในรายการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณ การใช้ภาษาในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง แนวทางในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ห้องส่งกระจายเสียงและการใช้อุปกรณ์ในห้องส่งวิทยุ และการศึกษาดูงานห้องส่งกระจายเสียง
 
23 มกราคม 2552 , 15:16 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   พยนต์ – ปรัศนีย์ สวท.เชียงใหม่