อาจารย์จากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นเมธีส่งเสริมนวัตกรรม ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

  
    อาจารย์จากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นเมธีส่งเสริมนวัตกรรม ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมเดินทางรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 ม.ค.52 นี้ที่กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร จากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เจ้าของผลงานวิจัย ปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศแบบไม่พลิกกลับกอง ซึ่งเป็นรางวัลนวัตกรรมดีเด่นแห่งชาติ ปี 2549 ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นเมธีส่งเสริมนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการเชิดชูเกียรตินักวิชาการจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย หรือภาคเอกชนที่มีผลงานดีเด่นและมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยการนำงานวิจัยมาใช้ขยายผลสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การดัดแปลงต่อยอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและพัฒนา เพื่อจูงใจให้ผู้มีความสามารถดังกล่าวได้ร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร เพื่อเพิ่มมูลค่าของธุรกิจและยกระดับความสามารถในการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับรางวัลเชิดชูเกียรติ เมธีส่งเสริมนวัตกรรม เป็นผลจากการสร้างนวัตกรรมหรือด้านเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมดีเด่น และมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร อาทิการเป็นที่ปรึกษาโครงการโรงปุ๋ยอินทรีย์สังเคราะห์แสง จ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบพลิกกลับของบริษัทซันสวีท จำกัด ร่วมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศของบริษัทซันสวีทจำกัดร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรนาทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ ร่วมในการเป็นที่ปรึกษานำกากพืชสมุนไพรของบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย – จีน จำกัด จ.อยุธยา มาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีกองต่อเนื่องเติมอากาศ
ส่วนพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เมธีส่งเสริมนวัตกรรมกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2552 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพมหานคร
 
25 มกราคม 2552 , 16:34 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่