ตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเหนือตอนบนร่วมประชุมกำหนดแผนงานโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการปฏิบัติในพื้นที่

  
    
ตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภาคเหนือตอนบน ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อการปรับแผนบูรณาการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2552 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและระดับจังหวัด ได้ร่วมจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมายในลักษณะ Area Approach ได้จริง และเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาฐานข้อมูลการเกษตร การประชุมดังกล่าวจะสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้กับหน่วยงานในสังกัดตามหน้าที่รับผิดชอบ
ในปีที่ผ่านมาการบูรณาการความรู้เรื่องป่าชุมชนให้กับประชาชน ประสบความสำเร็จ ซึ่งขณะนี้มีโครงการสำคัญ ที่กำลังดำเนินการทั้งหมด 12 โครงการ เช่น โครงการอาหารปลอดภัย Food Safety โครงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
 
29 มกราคม 2552 , 09:07 น. , อ่าน 1241  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ปรัศนีย์-อุทุมพันธ์ สวท.เชียงใหม่