ภาวะการลงทุนภาคเหนือตอนบน ปี 2551 และแนวโน้มการลงทุน ปี 2552

  
    นักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ และฮ่องกง ยังคงให้ความสนใจมาลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
นางบุษกร วุฒิวิจารณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เปิดเผยว่า โครงการลงทุนที่ขอรับการส่งเสริมในภาคเหนือตอนบน ของปี 2551 มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เพิ่มขึ้นจาก 45 โครงการ ในปี 2550 เป็น 60 โครงการ โดยอุตสาหกรรมที่นักลงทุนให้ความสนใจยื่นคำขอรับการส่งเสริม ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรกรรม และผลผลิตผลทางการเกษตร อุตสาหกรรมบริหารและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรมโลหะเครื่องจักร และอุตสาหกรรมเบา ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ และฮ่องกง จังหวัดที่มีการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด คือ จังหวัดลำพูน รองลงมาคือ จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยังได้กล่าวถึงแนวโน้มภาวะการลงทุนของภาคเหนือตอนบน ในปี2552 คาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากมีนโยบายให้ปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุน 2551 – 2552 ซึ่งเป็นมาตรการที่จะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมมีขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งปัจจุบันราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้บีโอไอจะจัดโรดโชว์ไปต่างประเทศ เพื่อดึงชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติที่จะลงทุนในไทย โดยจะจัดขึ้นครั้งแรกที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5 -7 กุมภาพันธ์ 2552
 
29 มกราคม 2552 , 17:44 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – สุพัตรา – ทีฆายุ สวท.เชียงใหม่