เทศบาลตำบลแม่เหียะจัดแถลงผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา

  
     การแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลแม่เหียะ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบงานที่ได้ทำตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาก่อนเข้าปฏิบัติงาน มีประชาชนชาวแม่เหียะร่วมฟังกว่า 2,500 คน
นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่เหียะ นำทีมงานซึ่งประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขต และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาล ร่วมกันจัดงานแถลงผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ณ สนามด้านหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลแม่เหียะค่ำวันนี้ (31 ม.ค.52) โดยมีประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่เหียะเข้ารับฟังการแถลงผลงานครั้งนี้ประมาณ 2,500 คน
ทั้งนี้ตามที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่เหียะได้แถลงนโยบายการบริหารงาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 หลังจากได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนากเทศมนตรี และเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 287 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำหรับการแถลงผลงานครั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่เหียะได้จัดทำเป็นวีดีทัศน์ความยาว 20 นาทีฉายให้ประชาชนได้ชม รวมทั้งจัดทำเอกสารแผ่นพับ 4 หน้ากระดาษเอ 4 แจกจ่ายให้ประชาชนได้รับทราบ โดยได้มีการแจกแจงผลการปฏิบัติงานออกเป็นด้านการพัฒนาการศึกษา ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ด้านการบริหารองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค พร้อมทั้งยืนยันว่าจะทุ่มเททำงานต่อไปตามวิสัยทัศน์ที่ว่า ประชาสุขทั่วหน้า พัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
 
1 กุมภาพันธ์ 2552 , 12:13 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่