การประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552

  
    สภาเทศบาลนครเชียงใหม่จัดการประชุมสมัยสามัญ สม้ยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 ไม่มีผู้บริหารและเลขานุการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม
นายสุทัศน์ ศรีล้อม ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 บ่ายวันนี้ (2 ก.พ.52) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจประกอบด้วย
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2552 และแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ 3 ปี พ.ศ.2552-2554 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2552 การกำหนดสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปี 2552 สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4 กำหนดสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญครั้งแรกของปีถัดไป ประจำปี 2553 ญัตติขอความเป็นชอบในการเปลี่ยนชื่อวัดยางกวง และ ญัตติขอรับความเห็นชอบการถอนสภาพที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานการปฏิบัติงานองค์กรชุมชน
เป็นที่น่าสังเกตว่า การประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่รวมทั้งเลขานุการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่นทั้งหมด
 
2 กุมภาพันธ์ 2552 , 17:44 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่