องคมนตรีเปิดงานใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้

  
     องคมนตรีเปิดงานใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้ ซึ่งจัดระหว่างวันที้ 3-5 กุมภาพันธ์ นี้ เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริให้ประชาชนปรับใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม
นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำการเกษตร และชีวิตประจำวัน มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายเช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การสัมมนาวิชาการ การประกวดและแข่งขันผลิตผลทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงผลผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนและการสาธิตแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เป็นต้น องคมนตรีกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทยอย่างครอบคลุม โดยเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและยังมีฐานะยากจน จึงทรงดูแลด้านอาหาร อาชีพ รวมทั้งฟื้นฟูสภาพดิน น้ำ ป่า ตลอดมา ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อประชาชนไทยโดยรวม
ขณะที่นายเฉลิมเกียรติ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกล่าวว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ เป็นหนึ่งใน 6 ศูนย์ เป็นแหล่งเรียนรู้เบ็ดเสร็จในที่เดียวที่พัฒนาอย่างเหมาะสมแต่ละพื้นที่ งานใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้ จัดระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเวทีชาวบ้าน ตามรอยเท้าพ่อ ถ่ายทอดสดทางระบบ FM ความถี่ 93.25 มฮ.ด้วย
 
3 กุมภาพันธ์ 2552 , 15:00 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่