ประชุมเตรียมการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ที่เชียงใหม่

  
     สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นเหนือเพื่อทำความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องที่จังหวัดเชียงใหม่เรื่องการเตรียมการสรรหาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นปะธานในพิธีเปิดการสัมมนาเตรียมความพร้อมในการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาได้รับทราบเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ..... เกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และการเตรียมการสรรหาตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดประกอบด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเป็นกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการสอดส่องและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในร่าง และรอลงประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา หลังจากนั้นจะต้องจัดการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภายใน 90 วัน คาดว่าประมาณเดือนกรกฎาคมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจะได้เริ่มประชุมนัดแรก โดยจังหวัดที่มีอำเภอไม่เกิน 10 อำเภอจะมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดไม่เกิน 14 คน จังหวัดที่มีอำเภอ 11-15 อำเภอ มี 16 คน จังหวัดที่มีอำเภอ16-20 อำเภอ มี 18 คน มากกว่า 20 อำเภอ มี 20 คน โดยจะมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทุกจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร
 
17 เมษายน 2552 , 19:59 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-วิมวิภา-ศิรินทิพย์-อลิษา สวท.เชียงใหม่