ตัวแทนจาก 20 ประเทศทั่วโลกร่วมประชุมการประเมินผลกระทบทางสุขภาพนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    
ตัวแทนจาก 20 ประเทศทั่วโลกร่วมประชุมการประเมินผลกระทบทางสุขภาพนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะร่วมกำหนดข้อตกลงร่วมเพื่อทำปฏิญญาเชียงใหม่อันจะเป็นพันธสัญญาด้านสุขภาพร่วมกันด้วย
ดร.มัวรีน เบอร์มิงแฮม ผู้แทนจากองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม HIA 2008 หรือการประชุมนานาชาติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.2551 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนองค์กรและเครือข่ายด้านสุขภาพจาก 20 ประเทศทั่วโลกกว่า 300 คน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนานโยบายสาธารณะ รวมถึงการปกป้องคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากผลกระทบของโครงการพัฒนาและนโยบายสาธารณะต่าง ๆ โดยที่ผ่านมาประเทศแถบยุโรปและอเมริกามีความตระหนักถึงความสำคัญด้านนี้มาก ขณะที่กลุ่มประเทศเอเชียกำลังเริ่มตื่นตัว ส่วนประเทศไทยได้บัญญัติการประเมินผลกระทบทางสุขภาพไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ การประชุมดังกล่าวจะเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการใช้ HIA เป็นเครื่องมือในการเสนอทางออกของการพัฒนาที่เป็นธรรมและไม่ละเลยต่อสุขภาวะของประชาชน
การประชุมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2552 โดยจะมีการลงพื้นที่เชียงใหม่และลำพูน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับคนในชุมชน ประกอบด้วย การจัดการพัฒนาทรัพยากรน้ำในภาคเหนือ เหมืองฝายกับวิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ำปิง การพัฒนาเมือง กรณีศึกษาย่านวัดเกตการาม ผลกระทบทางสุขภาพต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม กรณีนิคมอุตสาหกรรมลำพูน ชุมชนเกษตรยั่งยืนกรณีการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบงานไม้แกะสลักบ้านถวาย ในการนี้จะร่วมพิจารณาข้อตกลงร่วมกันจัดทำปฏิญญาเชียงใหม่ อันจะเป็นพันธสัญญาร่วมกันที่จะผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำงานด้านพัฒนาของแต่ละประเทศและองค์กรสนับสนุนการพัฒนาประเทศใช้ HIA เป็นเครื่องมือร่วมพิจารณานโยบายสาธารณะหรือโครงการต่าง ๆ ในอนาคตที่คำนึงถึงสุขภาพของประชาชนในภูมิภาคนี้ด้วย
 
23 เมษายน 2552 , 13:08 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่