ปฏิญญาเชียงใหม่เป็นแกนกลางสำคัญให้ประเทศต่างๆ คำนึงถึงสุขภาพประชาชนก่อนกำหนดนโยบายสาธารณะ

  
    
ปฏิญญาเชียงใหม่เป็นแกนกลางสำคัญในการให้ประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม HIA คำนึงถึงสุขภาพของประชาชนก่อนการจัดตั้งโครงการพัฒนาหรือนโยบายสาธารณะ
นายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ ประธานกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.2551 หรือ HIA 2008 กล่าวถึง การพิจารณาข้อตกลงร่วมกันจัดทำ ปฏิญญาเชียงใหม่ ขึ้นในการประชุม HIA 2008 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ร่วมประชุมกว่า 20 ประเทศ ซึ่งปฏิญญาเชียงใหม่ นั้นตัวแทนของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมประชุมจะร่วมกำหนด และถือเป็นแกนกลางสำคัญที่จะผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำงานด้านพัฒนาของแต่ละประเทศ และองค์กรสนับสนุนการพัฒนาระหว่างประเทศใช้ HIA เพื่อเป็นเครื่องมือร่วมพิจารณานโยบายสาธารณะหรือโครงการพัฒนาต่างๆ ในอนาคตคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนในประเทศ โดยปรับนโยบายให้เข้ากับวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ และให้ประชาชนจะมีความเข้าใจ ตระหนักถึงสิทธิที่จะใช้ HIA เข้าร่วมตรวจสอบ และเสนอทางออกในการพัฒนา
ปัจจุบันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเพียงประเทศไทยประเทศเดียวที่บัญญัติการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หรือ HIAไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ โดยที่ผ่านมามีการประเมินผลกระทบของโครงการต่างๆ ย้อนหลัง พบว่า มีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย เช่น ที่เขื่อนปากมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ขาดแคลนอาหารโปรตีน เนื่องจากการสร้างเขื่อน ปัจจุบันประชาชนต้องซื้อปลาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาบริโภค จากเดิมที่เคยมีปลาชุชุมก่อนสร้างเขื่อน รวมถึงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่จังหวัดระยอง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนใกล้เคียง ซึ่งการนำ HIA เข้าไปมีส่วนร่วมพิจารณาเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจัดทำโครงการพัฒนาหรือนโยบายสาธารณะที่คำนึงถึงสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นหลัก
 
23 เมษายน 2552 , 13:13 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่