หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศเม็กซิโก

  
    
นายแพทย์ทรงวุฒิ หุตามัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมกับนายแพทย์สุรสิงห์ วิศวุตรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่และคณะทำงาน ประชุมผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์กับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เพื่อวางแผนเตรียมการรับมือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศเม็กซิโก (H1N1) และบางรัฐในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นจังหวัดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมา ประกอบกับมีสนามบินนานาชาติ
โดยคณะทำงานได้วางมาตรการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศทุกช่องทาง โดยเฉพาะจากประเทศสิงคโปร์ เพราะเป็น Hub ใหญ่รับผู้โดยสารจากทั่วโลก โดยประสานกับสำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมือง ใช้ระบบคัดกรองผู้ป่วยเช่นเดียวกับโรคไข้หวัดนกและโรคซาร์สในสถานบริการภาครัฐและเอกชน ด้านบริหารจัดการทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกแห่งในเขต ด้านการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง และป้องกันโรค เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกระทรวงสาธารณสุข มีการเตรียมเวชภัณฑ์ยาทามิฟู หน้ากากอนามัย เตรียมพร้อมสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ร้องขอ และมีศูนย์ฮอตไลน์ประชาสัมพันธ์ โดยจะเผยแพร่ผ่านเวปไซต์กระทรวงสาธารณสุข www.moph.go.th
 
28 เมษายน 2552 , 09:20 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่