เปิดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาที่ 33 และเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาที่ 15 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    พิธีเปิดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาที่ 33 และเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาที่ 15 ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมตั้งเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งตอน ต้นและตอนปลายต้องมีคุณภาพดีขึ้นไป
นายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาที่ 33 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ 2 จังหวัดคือเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน และเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาที่ 15 ซึ่งรับผิดชอบ 4 จังหวัดคือเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามการกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
นายบรรจง พลฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 33 กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของทั้ง 2 หน่วยงานนี้คือ การยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้นกำหนดให้มีการวัดผลภายใน 5 เดือนในปีการศึกษา 2552 นี้
สำหรับแผนการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าวที่จะเริ่มนำมาใช้ในปีการ ศึกษา 2552 นี้ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพการเรียน แผนพัฒนาคุณภาพการสอน แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียนและการบริหารการเรียนรู้ แผนพัฒนาคุณภาพภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงเรียนและเครือข่ายการนิเทศเขตพื้นที่
 
1 พฤษภาคม 2552 , 17:50 น. , อ่าน 1327  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่