คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

  
     ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ เปิดรับสมัครจนถึงวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2552 ค่าลงทะเบียนคนละ 6,000 บาท
รศ.ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า เนื่องจากสปาเป็นการดูแลสุขภาพตามแนวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยม และยอมรับว่าสามารถบำบัดฟื้นฟูสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งสามารถนำเอา ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มาดำเนินการด้านการตลาดเพื่อสร้างรายได้จำนวนมาก ธุรกิจสปาจึงได้รับความนิยมและมีการแข่งขันสูง อย่างไรก็ตามคุณภาพของการบริการควรได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้รับ บริการ ผู้ดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพต้องมีความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ด้านสปาเพื่อสุขภาพ ความรู้เฉพาะทางของอัตลักษณ์ ตลอดจนไทยล้านนาสปา ควบคู่ไปกับการบริหารกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เพื่อนำไปสู่คุณภาพ มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างแท้จริง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนัก ถึงความสำคัญของคุณภาพมาตรฐานการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพดังกล่าวจึงจัดหลัก สูตรอบรมการดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิคการบริการและขั้นตอนต่างๆ ในการจัดบริการกิจการสปาเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อได้แนวทางในการดำเนินการกิจสปาเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานตามพระราช บัญญัติที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ ในการจัดบริการและดำเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่ 1-19 มิถุนายน 2552 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ ค่าลงทะเบียนคนละ 6,000 บาท ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ โทรศัพท์ 0-5389-4174, 0-5394-9087-8 โทรสาร 0-5389-4174 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.nurse.cmu.ac.th เปิดรับสมัครจนถึงวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2552 นี้เท่านั้น
 
10 พฤษภาคม 2552 , 09:53 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่