ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6

  
    คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6 จัดประชุมพิจารณาแผนงานและการใช้สื่อประชาสัมพันธ์
ผศ.ดร.โชค มิเกล็ด รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ ต้อนรับ และมัคคุเทศก์เกษตร ในการจัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดจัดระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2552 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนงานประชาสัมพันธ์และการใช้สื่อเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้งานเป็นที่รู้จักแพร่หลายสู่กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและกลุ่มแม่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ผู้ประกอบการด้านเกษตร นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป
สำหรับงานวันเกษตรภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดขึ้นทุก 2 ปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 มีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย การประชุม สัมมนา ทั้งเชิงปฏิบัติการและเชิงวิชาการ โดยเฉพาะด้านการเกษตรที่ปลอดภัยและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม นิทรรศการงานวิจัยและการเรียนการสอน นิทรรศการโครงการตามแนวพระราชดำริด้านการเกษตรและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน นิทรรศการแปลงสาธิตทางการเกษตรและเครื่องจักรกล นิทรรศการเครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษและองค์กรอิสระ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีล้านนาและประกวดร้องเพลง กิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหกรรมอาหารและตลาดนัดผลิตภัณฑ์ทางเกษตร การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และการประกวดพันธุ์พืช
 
13 พฤษภาคม 2552 , 17:09 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่