สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง 38 ปี

  
     นายยรรยงค์ สมจิตต์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประกอบพิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ หลังจากนั้นได้มีพิธีเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก่อตั้งตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2514 ปีนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ก่อตั้งครบรอบปีที่ 38 แล้ว
ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่มีการส่งกระจายเสียง 4 คลื่นความถี่ คือระบบเอฟเอ็ม.ความถี่ 93.25 มฮ.ดำเนินรายการออกอากาศเพื่อพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตและสังคม ให้บริการสังคมจนได้รับรางวัลจากชมรมวิทยุโทรทัศน์ จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลสถานีสร้างสรรค์สังคมดีเด่นปี 2544
ระบบเอฟเอ็มความถี่ 98 มฮ.ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและบันเทิง เปิดให้เอกชนเช่าเวลาด้วย
ระบบเอเอ็มความถี่ 639 กฮ.ออกอากาศส่งกระจายเสียงครอบคลุมกว้างไกลไปถึงภาคอื่น ๆ ของประเทศ และบางส่วนของประเทศจีนและลาว
ระบบเอเอ็มความถี่ 1476 กฮ.ออกอากาศภาคภาษาชาวเขา 7 ชนเผ่า เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด เป็นสถานีวิทยุเพื่อชาวเขาแห่งแรกในภาคพื้นเอเชีย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเคยเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรกิจการส่งกระจายเสียงภาคภาษาชาวเขาของสถานีวิทยุเพื่อชาวเขาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2515 ทรงสนพระทัยความแตกต่างของ ภาษาชาวเขา การแต่งกายและการจัดรายการ พระองค์ทรงรับสั่งกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภาคภาษาชาวเขาอย่างใกล้ชิดยังความปราบปลื้มซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้น
 
14 พฤษภาคม 2552 , 09:59 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่