สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครเยาวชนร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2552

  
    รับสมัครเยาวชนจังหวัดละ 5 คน เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2552 เพื่อร่วมกิจกรรมในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์และประเทศญี่ปุ่น สมัครได้ถึง 31 พ.ค.52
นายมงคล ด่านวิไลปิติกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครเยาวชนไทย โสด อายุระหว่าง 18-30 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2522-1 เมษายน 2534) เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2552 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น รวม 11 ประเทศ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม- 18 ธันวาคม 2552 ณ กลุ่มประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น
โดยคุณสมบัติของเยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทย และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เชียงใหม่ พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบสมัครที่กรอกข้อความชัดเจนและครบถ้วนด้วยตัวบรรจง รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด และสำเนาทะเบียนบ้าน โดยจะทำการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการจังหวัดละ 5 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5311-2716 และ 0-5311-2719 ต่อ 15 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2552
 
14 พฤษภาคม 2552 , 15:09 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่