ภาษีสุราที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อสุราขาวและสุราชุมชนเล็กน้อย

  
     ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ระบุ การเก็บภาษีสุราที่เพิ่มขี้นตามนโยบายรัฐบาล จะส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อสุราขาวและสุราชุมชนที่ผู้ประกอบการสามารถผลักภาระไปให้ผู้บริโภค
นางภัสฐาปนี มหาวรสินธรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เปิดเผยว่ากรณีที่กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุราโดยการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราภาษีของสุราแช่ชนิดเบียร์ และสุรากลั่นชนิดสุราขาว ชนิดสุราผสม และชนิดสุราพิเศษ ประเภทบรั่นดี ให้สูงขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและเพิ่มรายได้ของประเทศ มีผลทำให้ภาษีสุราขาว ทั้งของโรงงานสุราและสุรากลั่นชุมชนปรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย กล่าวคือสุราขาวบรรจุขวดขนาด 0.625 ลิตร 35 ดีกรี ค่าภาษีสุราตามอัตราเดิมซึ่งรวมภาษีมหาดไทยและอื่น ๆ แล้วตกอยู่ที่ขวดละ 27.31 บาท ส่วนค่าภาษีสุราตามอัตราใหม่ซึ่งรวมภาษีมหาดไทยและอื่น ๆ แล้ว จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 29.79 บาท ซึ่งจะไม่เป็นภาระต่อผู้ผลิตสุราชุมชนมากนัก ทั้งนี้ภาษีสุราจัดเป็นภาษีทางอ้อมซึ่งผู้ประกอบการสามารถผลักภาระภาษีที่ชำระไว้ไปสู่ผู้บริโภคได้โดยรวมเข้าไว้ในราคาสุรา
ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปัจจุบัน รัฐบาลมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินรายได้อัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการจ้างงานอันจะทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม และทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวกลับสู่สภาวะปกติเร็วขึ้น อีกเหตุผลหนึ่งนั้นก็เพื่อยับยั้งการบริโภคสินค้าประเภทสุราโดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากสุราเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคมสูงสาเหตุเพราะรัฐต้องนำเงินงบประมาณไปบำบัดรักษาผู้เจ็บป่วยจากการดื่มสุราและแก้ไขปัญหาทางสังคมอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการบริโภคสุราปีละเป็นจำนวนมาก ส่วนกรณีการลักลอบผลิตและจำหน่ายสุราเถื่อนผิดกฎหมายซึ่งอาจเป็นปัญหาตามมาเพราะราคาสุราขาวต้องปรับสูงขึ้นไปด้วยนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 กล่าวว่ากำลังเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้ง 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน มีความพร้อมในการออกสืบสวน ตรวจสอบ และดำเนินการปราบปรามผู้กระทำการลักลอบผลิตสุราผิดกฎหมายซึ่งได้วางมาตรการเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด จริงจัง เพิ่มขึ้น ไว้อย่างเป็นระบบ
 
14 พฤษภาคม 2552 , 16:25 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่