จังหวัดเชียงใหม่เปิดวิทยาลัยลูกผู้ชาย

  
     จังหวัดเชียงใหม่เปิดวิทยาลัยลูกผู้ชาย เพื่อนำผู้เคยเสพยาเสพติดมาเข้ารับการบำบัด ฝึกวินัย ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย คืนคนดีสู่สังคม
นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (วิทยาลัยลูกผู้ชายเชียงใหม่) ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบครบวงจร และเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ รวมทั้งปฏิบัติการด้านจิตวิทยาต่อผู้ติดยาเสพติดให้มีสภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์และให้กลับตัวเป็นคนดี สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยได้บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 2 รุ่น ๆ ละ 30 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ยาเสพติดยังคงน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะตามแนวชายแดนซึ่งคาดว่าจะมียาบ้ามากกว่า 40 ล้านเม็ดรอจ่อทะลักเข้าไทย ซึ่งทุกฝ่ายได้เร่งดำเนินงานป้องกัน เต็มที่ การนำผู้เสพมาเข้ารับการบำบัด เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่เคยผิดพลาด กลับมาเรียนรู้ที่จะกลับไปเป็นคนดีของสังคม
สำหรับการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของวิทยาลัยลูกผู้ชายจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้มีทั้งหมด 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2552-16 มิถุนายน 2552 เน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ ฝึกวินัยและความรักชาติโดยใช้ทั้งดนตรี ศาสนา และความรู้ต่าง ๆ ให้ผู้อบรมได้ฝึกจิตใจและมีสร้างความเข้มแข็งให้จิตใจ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไป
 
18 พฤษภาคม 2552 , 17:54 น. , อ่าน 1259  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่