จังหวัดเชียงใหม่จัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงและบริเวณแนวชายแดน

  
     กำนันผู้ใหญ่บ้านจาก 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแก่พื้นที่และ ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงและพื้นที่บริเวณแนวชายแดนของจังหวัด เชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ที่โรงแรมวินเพลส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่โดยที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อบูรณาการการเสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาส่งเสริมความสัมพันธ์กับ ประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า กำนันผู้ใหญ่บ้านมีความสำคัญในพื้นที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่รู้ปัญหาและความต้องการของประชาชน สามารถสนับสนุนการบริหารงานแก่ทางราชการได้ในทุกด้าน แต่ที่ผ่านมายังขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านกฎหมาย และการวางตัวให้เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนวชายแดน
สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้ใหญ่บ้านจากอำเภอชายแดนของจังหวัด เชียงใหม่ทั้ง 5 อำเภอคือ อำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ เชียงดาว และเวียงแหง เข้ารับการอบรมอำเภอละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน ทำการอบรมระหว่าง 22-24 พฤษภาคม 2552 นี้
 
20 พฤษภาคม 2552 , 21:09 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่