เชียงใหม่กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในการจำหน่ายลิ้นจี่ให้ได้ราคาดีขึ้น

  
     จังหวัดเชียงใหม่เร่งหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนที่ประสบภาวะขาดทุนอันเนื่องมาจากราคาผลผลิตตกต่ำ
นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากในระยะที่ผ่านมาได้มีผลผลิตลิ้นจี่ออกสู่ตลาดจำนวนมาก ประกอบกับปีนี้มีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ลิ้นจี่ติดผลมากกว่าปกติ คาดว่าที่เชียงใหม่จะมีลิ้นจี่ทั้งสิ้น 27,000 ตัน โดยเป็นลิ้นจี่ที่มีปัญหาเรื่องราคาคือพันธุ์ฮงฮวย 20,000 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นพันธุ์จักรพรรดิ พันธุ์กิมเจ็ง หรือพันธุ์อื่นที่คุณภาพดี ขายได้ราคา แต่การปลูกและดูแลรักษายาก
สำหรับการช่วยเหลือในระยะนี้จังหวัดได้ทำความเข้าใจและดำเนิน มาตรการตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งรายงานรัฐบาลเพื่อสนับสนุนงบประมาณให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยเบื้องต้นจะมีการนำผลผลิตไปจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดภาค กลางจำนวน 50 ตัน นอกจากนั้น ยังได้จัดจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งอำเภอที่มีการปลูกน้อยและในเขตเมือง ซึ่งมีจุดจำหน่ายตามแหล่งชุมชน ห้างสรรพสินค้า และศูนย์รวมการขนส่งมวลชนทั้งทางบกและทางอากาศอีกหลายจุด
สำหรับราคาขายส่งลิ้นจี่จากสวนในวันนี้กิโลกรัมละ 11 บาท โดยราคาต้นทุนสำหรับการปลูกทั่วไปอยู่ที่กิโลกรัมละ 13 บาท และสำหรับการปลูกที่ดูแลอย่างดีจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 15 บาท ทั้งนี้แม้จะไม่คุ้มทุนแต่เกษตรกรก็จำเป็นต้องขายเพราะลิ้นจี่เป็นผลไม้ที่ เน่าเสียเร็ว
 
20 พฤษภาคม 2552 , 21:10 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่