อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่และโรคอุบัติใหม่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     กรมควบคุมโรค จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่และโรคอุบัติใหม่ แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (International Emerging Infections Program : IEIP) จัดการอบรมเรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข ประจำปี 2552 ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดต่ออุบัติใหม่ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่กล่าวว่า ไข้หวัดใหญ่ เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน ที่พบได้บ่อยทุกกลุ่มอายุ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ปีละ 700,000 – 900,000 คน โดยเป็นผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดบวม ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนับหมื่นคน อีกทั้งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา ทำให้ขณะนี้มีไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น และกำลังแพร่ระบาดสร้างความเสียหายต่อสังคมโลกอยู่ในขณะนี้ จึงมีความจำเป็นต้องหามาตรการรับมือกับโรคนี้อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข
ส่วนการวางแผนรับมือกับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ นั้น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการพร้อมประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน ภาคธุรกิจและนานาประเทศอย่างใกล้ชิด โดยได้จัดหาวัคซีนไว้จำนวน 1,790,000 ชุด เพื่อฉีดป้องกันในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม รวมทั้งแพทย์ พยาบาล ผู้ดูแลผู้ป่วย และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทำความเข้าใจในการป้องกันโรคสำหรับประชาชนทั่วไป โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมป้องกันโรคมากกว่าการใช้เวชภัณฑ์
 
21 พฤษภาคม 2552 , 16:21 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่