จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการพลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี

  
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองทัพบก จัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการพลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี มหกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
พลโท ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดงานพลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี มหกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าสู่ปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก ณ กองพันสัตว์ต่าง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองทัพบก จัดขึ้น และมีพิธีเปิดงานพร้อมกัน 5 จังหวัดคือ ราชบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงความ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อปลูกจิตสำนึกประชาชนให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน และก่อให้เกิดความรักความหวงแหนต้นไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นระหว่างภาครัฐและ ประชาชน และเพื่อฟื้นฟูกสภาพป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน โดยมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานจำนวน มาก
 
22 พฤษภาคม 2552 , 14:41 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่