สัมมนาสนับสนุนการเปิดตลาดการค้าบริการของไทยในเวทีโลกที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาสนับสนุนการเปิดตลาดการค้าบริการของไทยในเวทีโลกที่จังหวัด เชียงใหม่ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งสร้างความตระหนักต่อการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
นายนพดล สระวาสี รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง การเปิดตลาดการค้าบริการของไทยในเวทีโลก โอกาสหรือความท้าทาย ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดเสรี ทางการค้า บริการ จะได้ปรับตัวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีหัวข้อหลักประกอบด้วย การเจราจาการค้าบริการของไทยในเวทีการค้าโลก การเปิดตลาดการค้าบริการของไทยภายใต้ความตกลงต่าง ๆ และมุมมองของภาคเอกชนในสาขาบริการต่างๆ เช่น สาขาขนส่ง โลจิสติกส์ โทรคมนาคม การศึกษา ท่องเที่ยว สปา และการจัดนิทรรศการ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ร่วมให้ความรู้
การสัมมนาครั้งนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งสร้างความตระหนักต่อการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเจรจาเปิดเสรีในระดับ ต่างๆ โดยจะเน้นเรื่อง ความตกลงเปิดเสรีการค้าบริการของไทย ทั้งในกรอบองค์การการค้าโลก อาเซียน อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และไทยกับประเทศคู่เจรจา เพื่อให้ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และประชาชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนทุกด้าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการค้าบริการมากขึ้น โดยมีกำหนดจัดการสัมมนาทั่วประเทศรวม 5 ครั้ง
 
23 พฤษภาคม 2552 , 09:59 น. , อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่