สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

  
    รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 6 สิงหาคม ศกนี้ เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลและ ทุรกันดารได้อย่างหลากหลาย
นางสุภา สานติสุขรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณ รวมทั้งได้รับการบริจาคทั้งที่ดินและเงินเพิ่มเติมจากผู้มีจิตศรัทธา ทำการก่อสร้างโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งแต่ปี 2549 เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างได้แล้วเสร็จ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิด ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2552 ซึ่งจะเป็นการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล เช่น ระบบบริการเวชศาสตร์ครอบครัว การป้องกันควบคุมโรค การรักษาและฟื้นฟูแบบองค์รวมในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ เชื่อมโยงกับสถานีอนามัยและหน่วยงานบริการสุขภาพอื่น รวมทั้งแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งอยู่ห่างไกลและทุรกันดาร
ในโอกาสนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเฝ้ารับเสด็จฯ และร่วมบริจาคสมทบทุนการพัฒนาโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล โดยผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จะได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มพระนามาภิไธย “สธ” ในวันดังกล่าวด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 0-5321-1048-50 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552
 
21 กรกฎาคม 2552 , 17:59 น. , อ่าน 1281  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่