เชียงใหม่จัดอบรมกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะครบวาระ 121 แห่ง

  
     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะครบวาระ 121 แห่งและต้องจัดการเลือกตั้งใหม่เดือนกันยายนนี้
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมกรรมการ การเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายมานพ ศักดาพร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ทั้งนี้ตามที่ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 121 แห่งที่จะครบวาระในวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 และจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับจากวันครบวาระ โดยได้กำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 6 กันยายนนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อม ให้ทราบบทบาท อำนาจหน้าที่ และขั้นตอน กระบวนการจัดการเลือกตั้งด้วยความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
สำหรับการอบรมดังกล่าวแบ่งเป็น 2 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นประมาณ 600 คน ผู้ผ่านการอบรมสามารถขยายผลไปยังบุคลากรที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้ต่อไป
 
23 กรกฎาคม 2552 , 10:47 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่