จัดประกวดต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2552

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมประกวดต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2552 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2552
กลุ่มงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง เทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดจัดการประกวดต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ภายใต้โครงการรักษาภูมิอากาศเพื่อเมืองน่าอยู่ ประจำปี 2552 โดยแบ่งประเภทการประกวด ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทต้นไม้ใหญ่ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มไม้วรรณคดี กลุ่มไม้เศรษฐกิจ กลุ่มไม้ท้องถิ่น และกลุ่มไม้ประวัติศาสตร์ประเภทพื้นที่สีเขียว แบ่งเป็น 6 กลุ่มได้แก่ กลุ่มโรงเรียน กลุ่มวัดหรือศาสนสถาน กลุ่มสถานที่ราชการ กลุ่มบ้านพักอาศัย กลุ่มห้างสรรพสินค้าหรือเอกชน กลุ่มพื้นที่สาธารณะ ประเภทต้นไม้ใหญ่ในชุมชน คัดเลือกจากชุมชนทั้ง 86 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ผู้ที่สนใจสามารถส่งหลักฐานการประกวด คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและใบสมัคร ภาพถ่ายต้นไม้ ขนาด 4 คูณ 6 นิ้ว จำนวน 3 ภาพ พร้อมไฟล์ภาพบันทึกในแผ่นซีดี แผนที่แสดงตำแหน่งต้นไม้พร้อมทั้งเขียนบรรยายความผูกพันระหว่างผู้ส่งหรือ ชุมชนกับต้นไม้ใหญ่ที่ส่งเข้าประกวด ความยาว 5 -10 บรรทัด บนกระดาษ เอ 4 โดยติดต่อรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5325-9218 โทรสาร 0-5325-1252 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2552- 31 สิงหาคม 2552 ส่วนต้นไม้ใหญ่และพื้นที่สีเขียวที่เคยได้รับรางวัลตั้งแต่ปี 2548-2551 จะไม่นำมาพิจารณาในปีนี้ ทั้งนี้จะประกาศผลการตัดสิน ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และที่เว็บไซต์ www.cmcity.go.th
 
26 กรกฎาคม 2552 , 09:32 น. , อ่าน 1253  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่